ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN
WILLEM DE TWEEDE B.V.


Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
a. Willem de Tweede: de besloten vennootschap Willem de Tweede B.V. statutair gevestigd en
kantoorhoudend te (2741 PC) Waddinxveen aan het adres Zuidelijke Dwarsweg 13, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 29051139;
b. Koper: de partij, niet zijnde een consument, aan wie Willem de Tweede aanbiedingen
doet/de partij met wie Willem de Tweede een overeenkomst sluit tot levering van Materialen
en/of daartoe te verwerken producten;
c. Materialen: de door Willem de Tweede aangeboden en/of verkochte handelswaar bestaande
uit buizen en/of duikers;
d. Aanbieding: de door Willem de Tweede aangeboden levering van Materialen;
e. Order: order van Koper tot levering van Materialen door Willem de Tweede;
f. Overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding;
g. partijen: Willem de Tweede en de Koper gezamenlijk;


Artikel 2 - Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes van Koper en op de inhoud van alle tot stand gekomen rechtsbetrekkingen tussen Willem de Tweede en
Koper.


Artikel 3 – Offertes
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Willem de Tweede uitgebrachte
offertes en de acceptatie daarvan.
2. Willem de Tweede zal zich bij het uitbrengen van de offerte baseren op de door Koper verstrekte gegevens, metingen, tekeningen en de daaraan ontleende maten. Koper dient daarbij
Willem de Tweede te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de
Overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover die voor Willem de Tweede van belang zijn bij
het opstellen van de offerte.
3. Willem de Tweede kan haar offertes zowel mondeling als schriftelijk uitbrengen. Indien Willem de Tweede een mondelinge offerte uitbrengt, is deze pas bindend nadat Willem de
Tweede deze schriftelijk heeft vastgelegd.
4. Alle offertes van Willem de Tweede zijn vrijblijvend. Willem de Tweede kan zijn aanbiedingen
steeds herroepen, zelfs als in de offerte een vaste termijn voor aanvaarding van de offerte is
vermeld, tenzij Willem de Tweede bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn
voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is het geval
in een schriftelijke offerte van Willem de Tweede geen vaste termijn voor aanvaarding is
vermeld, dan kan Willem de Tweede zijn aanbod als vervallen beschouwen indien de Koper
na verloop van 14 dagen na de offertedatum de offerte niet heeft geaccepteerd, zonder dat
Willem de Tweede daarvoor nog een nadere mededeling dient te doen.
5. Koper kan de door Willem de Tweede uitgebrachte offerte slechts in zijn geheel en zonder
afwijkingen binnen de gestelde offertermijn aanvaarden.
6. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk
van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door Willem de Tweede tegen een
marktconforme prijs uitgevoerd.
7. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren producten en eventueel te
verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs, de levertijd en de betalingscondities. De
offertes is altijd gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen. De prijzen zijn daarbij
altijd in Euro’s en exclusief het geldende Btw-tarief.
8. Willem de Tweede zal prijsverhogingen die voortvloeien uit een tussentijdse verhoging van
het Btw-tarief of andere wettelijke maatregelen altijd aan Koper doorberekenen.
9. Willem de Tweede kan niet gebonden worden door aanbiedigen en/of afspraken van een persoon die haar onbevoegd vertegenwoordigt, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde
personen namens Willem de Tweede alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene aan wie
de afspraken en/of offerte is gericht.
10. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van de Materialen zonder dat
de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.


Artikel 4 - Overeenkomsten
1. Overeenkomsten tussen Willem de Tweede en Koper komen tot stand doordat de Koper de
offerte van Willem de Tweede ondertekend retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij
hiervan door Willem de Tweede bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien Koper de aanbieding van Willem de Tweede eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit
van de overeenkomst nadat Willem de Tweede deze wijziging schriftelijk heeft aanvaard.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een Overeenkomst tussen Partijen
tot stand in het geval Willem de Tweede na een aanvraag van de Koper de order schriftelijk
aan de Koper bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van Willem de Tweede bepaalt de
inhoud van de overeenkomst tussen Partijen.
3. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van Willem de Tweede bepalend is voor de inhoud
en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

Artikel 5 - Prijzen
1. Alle prijzen zijn of ‘af-magazijn’, of ‘franco werk ongelost’ conform de door Willem de
Tweede aan de Koper verstrekte prijslijst of aanbieding.
2. Prijzen gelden per meter of per stuk en zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
3. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien Willem de Tweede een bindend aanbod
heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat,
is Willem de Tweede gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
Artikel 6 - Levertijden, levering en risico
1. De tussen Willem de Tweede en de Koper overeengekomen levertijden worden door Willem
de Tweede zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet
als fatale termijn. Willem de Tweede spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
2. De Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele
overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan
wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of
opzet van Willem de Tweede.
3. De Koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de
levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.
4. Willem de Tweede zal de Materialen conform de afspraken aan Koper leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de overeenkomst is vastgelegd.
5. De levering van de Materialen door Willem de Tweede geschiedt ofwel ‘af-magazijn’ ofwel
‘franco werk ongelost’, conform de aan de Koper verstrekte prijslijst of aanbieding van Willem de Tweede en hetgeen tussen Partijen is overeengekomen.
6. Bij aflevering ‘af-magazijn’ worden de Materialen geacht door Willem de Tweede te zijn geleverd en door de Koper te zijn aanvaard zodra deze door Koper in of op de vervoermiddelen
zijn geladen. Bij aflevering af magazijn is Willem de Tweede niet aansprakelijk voor de keuze
van Koper voor een vervoerder, noch de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.
7. In het geval van aflevering ‘franco werk ongelost’ zal Willem de Tweede zelf zorgdragen voor
het vervoer van de Materialen naar de tussen Partijen overeengekomen of vastgestelde plaats,
of zelf die overeenkomsten sluiten die voor passend vervoer nodig zijn, onder de gebruikelijke
voorwaarden voor zodanig vervoer, een en ander ter beoordeling van Willem de Tweede.
8. Bij aflevering ‘franco werk ongelost’ behoeft Willem de Tweede de Materialen niet verder te
(laten) vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en
veilig gemaakt terrein kan komen, een en ander ter beoordeling van Willem de Tweede of de
door haar ingeschakelde hulppersonen. Koper is verplicht de Materialen aldaar in ontvangst
te nemen.
9. Bij aflevering ‘franco werk ongelost’ worden de Materialen geacht door Willem de Tweede te
zijn geleverd en door de Koper te zijn aanvaard zodra deze door Willem de Tweede ter plaatse
zijn aangevoerd, waarbij Koper verantwoordelijk is voor het lossen van de betreffende lading.
10. De Koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van Willem de Tweede en de schade
van Willem de Tweede indien de Koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan
aflevering moet meewerken.
11. Willem de Tweede is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
12. De Koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval binnen
drie maanden afnemen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.


Artikel 7 - Betaling
1. Het uitgangspunt is dat Koper de Materialen bij aflevering aan Willem de Tweede betaalt.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de koopprijs (inclusief btw)
te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling vindt plaats in de overeengekomen
valuta, op de door Willem de Tweede voorgeschreven wijze, en zonder verrekening, korting
en/of opschorting.
3. Als Willem de Tweede de Materialen in gedeelten aan Koper levert, mag Willem de Tweede
bij elke deellevering betaling van het geleverde product vragen. In dat geval zal Koper voor
elke deellevering een overeenkomstige deelfactuur ontvangen.
4. In het geval Koper niet binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen de factuur betaalt,
verkeert Koper zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval zal Willem de
Tweede Koper daar schriftelijk op wijzen. Zodra Koper in verzuim verkeert, mag Willem de
Tweede tot invordering van het openstaande bedrag overgaan. De wettelijke (handels)rente
en de daaraan verbonden incassokosten komen voor rekening van Koper. Willem de Tweede
zal bij de berekening van de buitengerechtelijke kosten zich baseren op het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
5. Indien de Overeenkomst tevens betrekking heeft op het vervoer en de aflevering van de Materialen aan Koper, kan Willem de Tweede de Materialen verzenden onder de voorwaarde dat
deze Materialen of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van
de overeengekomen prijs aan de Koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.
6. Betalingen door of vanwege de Koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door
de Koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door
de Koper verschuldigde kosten, de door de Koper verschuldigde renten en daarna in volgorde
van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de Koper.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
1. Willem de Tweede behoudt zich de eigendom voor van alle door Willem de Tweede aan de
Koper geleverde Materialen totdat de (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Het is de Koper niet toegestaan om geleverde Materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de
eigendom hiervan niet op de Koper is overgegaan.
2. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud is het de Koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde Materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken. In het geval de Koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in
lid 1 bedoeld, is Willem de Tweede gerechtigd de Materialen die aan haar toebehoren zelf
voor rekening van de Koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper
zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent Willem de Tweede onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.


Artikel 9 - Keuring en reclame
1. Willem de Tweede staan er alleen voor in dat de door haar geleverde Materialen geschikt zijn
voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Een eventuele andere bestemming van de zaken
wordt niet door Willem de Tweede gegarandeerd, tenzij Willem de Tweede anders aan Koper
heeft bevestigd.
2. Koper is gehouden om bij aflevering de geleverde Materialen voor de verwerking daarvan
onmiddellijk op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en
hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid Materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van
deze schade binnen 48 uur na aflevering door Koper schriftelijk aan Willem de Tweede te
worden gemeld.
3. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft
de Koper niet het recht om de geleverde Materialen af te keuren. Naast het bepaalde in
artikel 3 lid 10 gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende
bepalingen van de toeleveranciers aan Willem de Tweede.
4. Het recht van de Koper om zich erop te beroepen dat de Materialen niet aan de overeenkomst
beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien
de Koper niet binnen acht (8) dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen
ontdekken Willem de Tweede hiervan schriftelijk op de hoogte stelt. In dat geval dient Koper
opgave te doen van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
5. De rechten van de Koper als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van de
geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het
verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door Willem de
Tweede ter zake van de producten afgegeven garantie.
6. De Koper dient Willem de Tweede binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk
te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door
Willem de Tweede afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig Koper ontdekt
had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.


Artikel 10 - Retourzendingen
Retourzendingen worden door Willem de Tweede alleen geaccepteerd indien dit vooraf tussen Partijen is overeengekomen.


Artikel 11 - Aansprakelijkheid
1. Willem de Tweede zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van de montage of
verwerking van de door Willem de Tweede aan Koper geleverde Materialen.
2. Willem de Tweede is nimmer aansprakelijk voor gebreken in door derden uitgevoerde werkzaamheden en/of door derden geleverde zaken.
3. Willem de Tweede is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade,
stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten
en dergelijke die voortvloeit uit de door Willem de Tweede geleverde Materialen.
4. De aansprakelijkheid van Willem de Tweede, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door
de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Willem de Tweede beperkt tot het
bedrag van de factuur van de geleverde Materialen, of de herlevering van soortgelijke Materialen, zulks ter keuze van Willem de Tweede en voor zover Willem de Tweede in staat is om
soortgelijke zaken te leveren.
5. In geval van levering van producten door Willem de Tweede die hij van derden heeft gekocht,
verstrekt Willem de Tweede op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie die de Koper
wordt geboden gelijkluidend aan de garantie die Willem de Tweede van zijn leveranciers
verkrijgt.
6. Indien Willem de Tweede door derden wordt aangesproken terzake van schade vrijwaart de
Koper Willem de Tweede voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Willem de Tweede.
7. Willem de Tweede is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen
indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Willem de Tweede heeft voldaan.
8. Indien de Koper Willem de Tweede kan aanspreken op de door Willem de Tweede afgegeven
garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden,
ter beoordeling van Willem de Tweede.


Artikel 12 - Einde overeenkomst
1. Willem de Tweede kan de overeenkomst met de Koper eenzijdig ontbinden:
a. indien de tekortkoming in de nakoming door de Koper van een op hem/haar rustende
verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is
indien de Koper niet tijdig de prijs betaalt of de Materialen niet of niet tijdig in
ontvangst neemt;
b. op het tijdstip, waarop de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de Koper tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of de Koper door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien de Koper kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Willem
de Tweede het recht iedere overeenkomst met de Koper zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Koper is aansprakelijk voor de door Willem de Tweede
geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door Willem de Tweede aan de Koper, Willem de Tweede een gegronde reden geeft
om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan Willem de Tweede, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst te ontbinden.
3. Willem de Tweede kan de Koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de Koper van een redelijke vergoeding voor het door Willem de
Tweede geleden verlies en de gederfde winst.
4. In geval Willem de Tweede de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen Willem de Tweede uit welke hoofde dan ook van de Koper te vorderen heeft terstond
opeisbaar zijn.


Artikel 13 - Overmacht
1. In geval van overmacht is Willem de Tweede gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn
leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.
2. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor Willem
de Tweede staking in de ruimste zin van het woord, stremming van de aanvoer, breuk van
machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en
het geval dat leveranciers van Willem de Tweede in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan Willem de Tweede de
Materialen betrekt.


Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle door Willem de Tweede aangegane overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle eventuele geschillen, voortvloeiende uit offertes en leveringen, alsmede uit overeenkomsten van koop en verkoop, dan wel tot het verrichten van de diensten, zijn onderworpen
aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die ten aanzien van de vestigingsplaats van Willem
de Tweede bevoegd is, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 15 - Overige

1. Willem de Tweede wijst de toepassing van afwijkende algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand. De algemene voorwaarden van Willem de Tweede zullen altijd boven die van de
Koper prevaleren. De algemene voorwaarden van de Koper zijn daarmee slechts van toepassing, voor zover die algemene voorwaarden niet met die van Willem de Tweede conflicteren.
Het is alleen mogelijk om afwijkende algemene voorwaarden van toepassing te verklaren,
indien en voor zover Willem de Tweede dat dat schriftelijk met de Koper overeenkomt.
2. Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is
of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen dan in overleg
treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.